ประเภทของโดเมนและโดเมนเนมย่อย

 โดเมนเนม / จดโดเมน / ประเภทของโดเมน(Domain Extensions)


Domain Extensions

ประเภทของโดเมน /domainname extention/ส่วนขยายของโดเมนเนม TLDs domain-top level domainsTop level domains - ชื่อโดเมนทั่วไปส่วนขยาย

TLDs - Common Domain Name Extensions

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับ "โดเมนเนม หรือ ชื่อโดเมน ซึ่งก็คือ ชื่อเว็บไซต์ " ซึ่งมีการเก็บข้อมูลของเว็บไซต์เราไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่บนอินเทอร์เน็ต

ชื่อโดเมนนี้จะมีการกำหนด DNS (Domain name server) โดย DNS จะใช้ระบบ ชื่อโดเมน และโดเมนย่อย หรือ subdomain ด้วยการ่คั่นด้วยจุุุด ('.') เพื่อจัดระเบียบของโดเมนเนม

ตัวอย่างเช่นเว็บไซต์
ecomsiam.com
มีการใช้ sub domain name ในการตั้งชื่อ โดยชื่อโดเมนเนม ecomsiam.com

มีชื่อโดเมนเนมคือ "ecomsiam"

และมีโดเมนเนมย่อยคือ "โดเมนเนม.com.co.th" นั่นเอง

TLDs - ส่วนขยายของโดเมนระดับบนสุด ซึ่งต่อไปนี้เราจะเรียกว่า "TLDs"

เราอาจจำแนกประเภทของโดเมนได้ตามส่วนขยายหรือนามสกุลของโดเมนได้ดังนี้

(1) ส่วนขยายของโดเมนระดับบนสุด ซึ่งใช้กับโดเมนเนมทั่วไป

ตัวอย่างโดเมนคือ
.com ("ดอทคอม) เป็นนามสกุลของโดเมน ที่มีความนิยมใช้มากที่สุด และนอกจากนี้ยังมีโดเมนเนมระดับบนสุด ที่มีการใช้มาตั้งแต่แรกเริ่ม (TLDs) คือ
.edu .gov .int .mil .net .org

จดโดเมนเนม .com -ประเภทของโดเมน .com/domainname extention .com/ส่วนขยายของโดเมนเนม .com- TLDs domain-top level domains
และต่อมามีการเพิ่ม TLDs ของโดเมนใหม่ เพื่อให้แยกประเภทของการใช้งานโดเมนเนม ได้หลากหลายยิ่งขึ้น
และได้นำมาใช้งานบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งแม้ว่าโดเมนนี้จะไม่ได้เป็นที่นิยมมาก นักเมื่อเทียบกับแบบ TLDs เดิมตามที่กล่าวข้างต้น

นามสกุลใหม่ของโดเมน ที่มีการเพิ่มเข้ามาคือ
.biz .info .jobs .mobi .name .tel

(2) นามสกุลหรือส่วนขยายของโดเมนแยกตามแต่ละประเทศ


นอกจากโดเมนเนม TLDs แบบโดเมนทั่วไป ตามที่ได้กล่าวตามข้างต้น ยังมีการขยายเป็น
โดเมนสำหรับแต่ละประเทศเพื่อช่วยจัดระเบียบเว็บไซต์ภายในแต่ละประเทศ
โดยนามสกุลหรือส่วนขยายของโดเมนเหล่านี้ จะมีการตั้งชื่อแยกตามตามมาตรฐาน ตามรหัสประเทศเป็นตัวอักษรสองตัว

ตัวอย่างของ TLDs โดเมนตามรหัสประเทศมีดังนี้ค่ะ
• .th (ไทย)
• .ca (แคนาดา)
• .cn (จีน)
และอื่นๆ เช่น .de (germany) .kr (korea) .fr (France) .in (India) .jp (Japan) เป็นต้น

สำหรับ โดเมนเนมประเภท .th ซึ่งเป็นโดเมนเนมที่จดสำหรับประเทศไทย
โดยมีหน่วยงานคือ Thnic เป็นผู้ดูแลการจดทะเบียนโดเมน .th ทั้งหมด
จดโดเมนเนม .th -ประเภทของโดเมน .th/domainname extention .th/ส่วนขยายของโดเมนเนม .th- TLDs domain-top level domains
โดยมีรายละเอียดและเงือ่นไขของ การจดโดเมนเนม .th ดังนี้ค่ะ

เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม CO.TH

การจดโดเมน และเอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .CO.TH


โดเมนเนม .co.th สำหรับองค์กรธุรกิจในประเทศไทย

การจดทะเบียนโดเมนเนม .co.th สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ
(1) จดทะเบียนโดเมนเนม .co.thโดยใช้ชื่อโดเมนเนมจากชื่อขององค์กรธุรกิจ

ชื่อโดเมนเนมจะต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรของท่านได้ และ หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น

เป็นองค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย
โดยใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง(ใช้เอกสารเพียงหนึ่งอย่าง)


หนังสือรับรองบริษัท
ใบ ทค.0401, ใบพค.0401 (ทะเบียนการค้า)
หรือ ใบภ.พ.20 (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

องค์กรต่างประเทศ
จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย


หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ yourdomain.co.th

(2) จดทะเบียนโดเมนเนม .co.thโดยใช้ชื่อโดเมนเนม จากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ

- ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร
- องค์กรที่มีเครื่องหมายการค้ามากกว่า 1 ตัว สามารถจดชื่อโดเมนเนม .co.th ได้ตามจำนวนเครื่องหมายการค้านั้น

เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนในประเทศไทย

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน เครื่องหมายบริการ ที่ถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัท ในประเทศไทย

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
รับรองการอนุญาตใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH
หมายเหตุ : จัดส่งเอกสารหลังจากกรอกลงทะเบียนจดโดเมนเนมและส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วค่ะ

ตัวอย่างเอกสารสำหรับจดโดเมนเนม .co.th (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตัวอย่างเอกสารสำหรับจดโดเมนเนม .co.th (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม AC.TH

การจดโดเมน และเอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .AC.TH

จดโดเมนเนม .ac.th สำหรับสถานศึกษาในประเทศไทย

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .AC.TH มีดังนี้ค่ะ

เอกสารหนังสือจัดตั้งโรงเรียน

กรณีทางโรงเรียนไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้ ให้ทางโรงเรียนออกเอกสารอื่น ดังนี้

ออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด
ระบุที่ตั้งของโรงเรียน
หนังสือรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม (พร้อมทั้งประทับตรา และเซนต์รับรองโดยผู้อำนวยการโรงเรียน)
หมายเหตุ :

- จัดส่งเอกสารหลังจากกรอกลงทะเบียนจดโดเมนเนมและส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วค่ะ

- พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการตัวอย่างเอกสาร :

ตัวอย่างเอกสาร (ตัวอย่างหนังสือรับรอง การจดโดเมนเนม .ac.th) ตัวอย่างเอกสาร (หนังสือรับรองการจดโดเมน .ac.th )

เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม IN.TH

การจดโดเมน และเอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .IN.TH


สามารถจดโดเมนประเภทนี้ได้ สำหรับบุคคลธรรมดา หรือองค์กรธุรกิจใดๆ

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .in.th นั้น มี 2 รูปแบบคือ


แบบที่ (1) จดทะเบียนโดเมนเนม ในนามองค์กร

ใช้เอกสารหนังสือรับรองบริษัท
ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หรือ ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
หรือ หนังสือรับรององค์กร/club/group

แบบที่ (2) จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล
(อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป)

สำเนาบัตรประชาชน
หรือ สำเนาใบขับขี่
หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว
หมายเหตุ :

- จัดส่งเอกสารหลังจากกรอกลงทะเบียนจดโดเมนเนมและส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วค่ะ

- พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการตัวอย่างเอกสาร :

ตัวอย่างเอกสาร (บัตรประชาชน การจดโดเมนเนม .in.th) ตัวอย่างเอกสารจดโดเมนเนม .in.th (บัตรประชาชน)

เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม OR.TH

การจดโดเมน และเอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .OR.TH


สามารถจดโดเมน ประเภทนี้ได้ สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร,สมาคม หรือมูลนิธิ

เอกสารที่ใช้ในการจดโเมนเนม

หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้

โปรดแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง
หมายเหตุ :

- จัดส่งเอกสารหลังจากกรอกลงทะเบียนจดโดเมนเนมและส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วค่ะ

- พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการตัวอย่างเอกสาร :

ตัวอย่างเอกสารสำหรับจดโดเมนเนม .or.th ตัวอย่างเอกสารสำหรับจดโดเมนเนม .or.th

pdf file เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม .TH

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .TH


PDF file เอกสารที่ใช้ในการจดโเมนเนม .th เรียกดูโดยคลิ๊กที่รูปภาพค่ะ

   ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.thnic


เลือกโดเมนเนม /Domain name ของคุณ

ecomsiam.com เป็นตัวแทนจดทะเบียนโดเมนเนม ICAN Registrar
คือ TUCOW (Opensrs), OnlineNIC และ WEBNIC

โดเมนเนม.com.co.th-ตัวแทนจดโดเมนเนมจาก ICANN REGISTRAR   โดเมนเนม.com.co.th -ตัวแทนจดโดเมนเนมจาก tucows   โดเมนเนม.com.co.th -ตัวแทนจดโดเมนเนมจาก onlinenic  โดเมนเนม.com.co.th -ตัวแทนจดโดเมนเนมจาก webnic

บริการจดโดเมนเนม .com .net .org .info .biz .tv กับ ICAN (Accredited ICAN registrar)
ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการจดโดเมนเนมของโลก มีระบบล็อกอินผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับ จัดการโดเมนเนม (Manage domain name) ท่านจึงเชื่อมั่นได้ว่า" โดเมนเนม ที่ท่านจดทะเบียน ท่านจะเป็นเจ้าของ อย่างถูกต้อง"

.com

 600 บ. 490 บ./ปี

จดโดเมน .com
(Register domain)


จดโดเมน

.net

 600 บ. 490 บ./ปี

จดโดเมน .net
(Register domain)


จดโดเมน

.biz

 600 บ.  490 บ./ปี

จดโดเมน .biz
(Register domain)


จดโดเมน

ใช้บริการเว็บโฮสติ้งรายปีทุกแพคเกจ ฟรีจดโดเมน

หรือต่ออายุโดเมน ตลอดการใช้งาน

ใช้บริการโฮสต์รายปี ทุกแพคเกจ ฟรีจดโดเมน หรือต่ออายุโดเมน ตลอดการใช้งาน

รายละเอียด web hosting ฟรีโดเมน

ใช้บริการโฮสต์รายปี ทุกแพคเกจ ฟรีจดโดเมน หรือต่ออายุโดเมน ตลอดการใช้งาน ใช้บริการโฮสต์รายปี ทุกแพคเกจ ฟรีจดโดเมน หรือต่ออายุโดเมน ตลอดการใช้งาน
webhosting-free-domain-free-install-opensource-ใช้บริการโฮสต์รายปี ทุกแพคเกจ ฟรีจดโดเมน หรือต่ออายุโดเมน ตลอดการใช้งาน ฟรีติดตั้ง open source software

ฟีเจอร์ของ โดเมน .com

 • URL Forwarding

  URL Forwarding หรือ URL redirection ซึ่งเป็นการส่ง URL ให้คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางหรือ 'ชี้โดเมนเนม' ของคุณไปยังตำแหน่งอื่น

  คอนโทรลพาเนลจัดการโดเมนเนม

  พร้อมรหัสผ่าน เข้าจัดการโดเมน เช่น การเปลี่ยนข้อมูลเจ้าของโดเมนเนม, อีเมล์ที่ใช้ในการติดต่อ ตลอดจนการจัดการ DNS

  Customer Support

  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ยินดีให้คำปรึกษา ดูแลตอบปัญหาการใช้งาน หากคุณมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเราโทร 02-9682665 หรืออีเมล์ support@ecomsiam.com ค่ะ

 

 • Email Forward

  Email Forward : บริการ email forward ในชื่อโดเมนเนมของคุณ เช่น email@mydomain.com

  DNS Control

  ระบบจัดการ DNS ของโดเมนเนมผ่านคอนโทรลพาเนล และใช้ DNS-DIY กำหนด DNS ของโดเเมนเนม รวมถึงการกำหนด MX Record และ CNAMES Record

  Protect Your Privacy

  ปกป้องข้อมูล WHOIS ของโดเมนเนมของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มใด ๆ ! ช่วยปกป้องคุณให้ห่างจากสแปมเมล์, ฟิชชิ่งเและการตลาดทางโทรศัพท์
  หมายเหตุ: บริการนี้สามารถใช้ได้กับโดเมน .com .net .org .info .biz ไม่รวมถึง โดเมน .th

อัตราค่าจดโดเมนภาษาไทย  TLDs : .com, .net ...

การจดโดเมนภาษาไทย TLD (top-level domain) .com .net มีอัตราค่าจดโดเมนดังนี้ค่ะ

จดโดเมนภาษาไทย
domain Registation
ย้ายโดเมนมาอยู่กับเรา
Domain Transfer
การจัดการโดเมนและ DNS
Manage domain
ปกปิดข้อมูล Whois
(Whois Privacy)
.com 490 บ./ปี 490 บ./ปี Free Free จดโดเมนภาษาไทย
.net 490 บ./ปี 490 บ./ปี Free Free จดโดเมนภาษาไทย

การจดโดเมนภาษาไทย .ไทย สำหรับโดเมน .TH

เราเป็นตัวแทนการจดทะเบียนโดเมนเนม .th จากผู้ดูแลการจดโดเมนในไทยคือ THNIC
รับจดโดเมนภาษาไทย .ไทย สำหรับจดโดเมนภาษาไทย .co.th, .ac.th .in.th .or.th มีอัตราค่าจดโดเมนดังนี้ค่ะ

การจดโดเมน .ไทย

การจดโดเมน .ไทยมีวิธีกการจดทะเบียนโดเมนดังนี้


กรณีที่ 1) มีโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th อยู่แล้ว

คุณสามารถจดโดเมน .ไทย ได้
โดยโดเมน .ไทย ที่ท่านจะจดเพิ่มนั้น จะต้องมีชื่อโดเมนที่สอดคล้องกับ ชื่อโดเมน .th ที่ท่านถือครองอยู่

แจ้งจดโดเมน .ไทย ทางแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่นี่ค่ะ


กรณีที่ 2) จดโดเมนใหม่ โดยจดโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th ไปพร้อมกับจดโดเมน .ไทย

คุณสามารถจดโดเมน .ไทย ได้
โดยโดเมน .ไทย ที่ท่านจะจดเพิ่มนั้น จะต้องมีชื่อโดเมนที่สอดคล้องกับ ชื่อโดเมน .th ที่ท่านจะจดทะเบียนู่


โดเมนเนม.com.co.th -ตัวแทนจดโดเมนเนม .th จาก THNIC รับจดโดเมน .ไทย โดยจดโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th ไปพร้อมกับจดโดเมน .ไทย ฟรี จดโดเมน .ไทย
    ตรวจสอบโดเมน icann registrar logo THNIC registrar จดโดเมนเนม .th
จดโดเมน .ไทย โดยจดโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th ไปพร้อมกับจดโดเมน .ไทย ฟรี จดโดเมน .ไทย

จดโดเมน ฟรี url forwarding จดโดเมน ฟรี! email forwarding จดโดเมน ฟรี! DNS-DIY จดโดเมน ฟรี! protect your privacy จดโดเมนสิทธิ์เป็นของคุณ 100%
 • จดโดเมน
 • .com 490 บ.
 • .co.th 800 บ.
 • .ac.th 800บ.
ตรวจสอบโดเมน
สั่งซื่อเว็บโฮสติ้ง ฟรีโดเมน
Promotion!! ฟรีโดเมน
ใช้ web hosting รายปีทุก plan ฟรี จดโดเมน .com /.net /.biz /.org /.info

หรือเลือกรับ ฟรีโดเมน .co.th /.ac.th สำหรับ Advance web hosting และ Lite-3 ขึ้นไป
Web hosting Features
CPanel WHM ระบบจัดการ web hosting
Web base email,SMTP,POP3 และ IMAP
และการสำรองข้อมูลรายวัน และรายสัปดาห์ (Daily Backup, Weekly Backup)
Web hosting plan ใดเหมาะกับคุณ
จะเริ่มต้นมีเว็บไซต์ได้อย่างไร ใช้เว็บโอสติ้ง/web hosting กับที่ไหนดี ในการเริ่มต้นจดโดเมนเรามีคำแนะนำให้กับท่านค่ะ คลิ๊กที่นี่ค่ะ...

Faq คำถามคำตอบโดเมนเนม

การจดโดเมน (Domain Registration)
การเลือกใช้ชื่อโดเมนเนมมีความสำคัญอย่างมาก โดเมนเนมที่ดีควร "มีความหมาย - สั้น - จดจำได้ง่าย - สะกดผิดได้ยาก"

ในแต่ละเดือนมีผู้จดโดเมนเนม มากกว่าแสนชื่อ และมีผู้จดโดเมน ไปแล้วกว่าหลายสิบล้านชื่อ

หากคุณนึกโดเมนเนมดีๆได้แล้ว ควรจดโดเมน ไว้ก่อนที่โดเมน ดีๆ กำลังจะหมดไป
หลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมนเนม .com .net...
คุณสามารถจดโดเมน โดยใช้ตัวอักษร a-z , 0-9 และเครื่องหมาย - โดยต้องไม่ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยเครื่องหมาย - และต้องไม่มี Space และต้องจดโดเมน อย่างน้อย 2 ตัวอักษร

และจดโดเมน .org จะต้องใช้อย่างน้อย 3 ตัวอักษร
หลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อโดเมนเนม .th
ประเภทโดเมนเนม .th ตัวอย่างเช่น โดเมน .co.th .ac.th .or.th .in.th มีข้อกำหนดการตั้งชื่อโดเมนเนม จะต้องประกอบด้วยอักษรหรือตัวเลข (a-z, 0-9) อย่างน้อย 2 ตัว แต่ไม่เกิน 24 ตัว โดเมนเนม .th

สามารถมีตัวอักษรพิเศษ คือ ยัติภังค์ (เครื่องหมายขีดสั้น ๆ ที่ใช้เชื่อมคำผสมหรืออื่น ๆ (-)) แต่ต้องไม่ใช้ในตอนเริ่มต้นหรือลงท้ายของ โดเมน

นอกจากนี้ โดเมน .th จดทะเบียนนั้น จะต้องเหมือนกับชื่อเต็ม หรือชื่อย่อที่ใช้จดทะเบียนองค์กรมากที่สุด (โดยไม่นำคำหรือตัวอักษรอื่นนอกจากที่ปรากฎ ในชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาใช้ร่วมอยู่ใน โดเมนเนม)
ไม่ต้องใช้เอกสารในการจดโดเมน .com
ท่านสามารถจดโดเมน .com .net .biz ... โดยไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ และสามารถจดโดเมน จำนวนกี่โดเมน ก็ได้ค่ะ มีค่าใช้จ่ายในการจดโดเมน 490 บ.ต่อ 1 ปี

จดโดเมนได้ตั้งแต่ 1-10 ปี และต่ออายุโดเมนได้ในภายหลัง
เอกสารประกอบการจดโดเมน .th
ท่านสามารถ จดโดเมน .th ได้ตามเงื่อนไขตามนี้ค่ะ หากตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว สามารถส่งเอกสารตามรายการด้านล่าง มาทาง FAX 02-968-3400 หรืออีเมล์ถึง support@ecomsiam.com ค่ะ

 1. จดโดเมนเนม .co.th
  สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
 2. จดโดเมนเนม .ac.th
  สำหรับสถาบันการศึกษา
 3. จดโดเมนเนม .in.th
  สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป
 4. จดโดเมนเนม .or.th
  สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร

เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม .th
ใช้เวลานานเท่าไร? โดเมนที่จดใหม่จะเป็นที่รู้จักในอินเตอร์เน็ต?
สำหรับ การจดโดเมน หรือย้ายโดเมน .com, .net, .org จะใช้เวลาประมาณ 12-24 ชั่วโมงหรืออาจถึง 48 ชั่วโมง

สำหรับ การจดโดเมน หรือย้ายโดเมน .co.th .in.th .or.th ใช้เวลาประมาณ 4-6 ชม. ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
จะนำโดเมนที่จดทะเบียน ไปใช้งานกับเว็บไซต์ได้อย่างไร?
คุณอาจเลือกใช้บริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ หรือ Web hosting จากผู้ให้บริการ เว็บโฮสติ้ง/Web hosting ไทย จากนั้นกำหนดให้โดเมน ของคุณชี้มาที่ IP Address (หรือ DNS - Domain name server) เว็บไซต์ของคุณจึงจะใช้ได้

Web hosting plan คลิ๊กที่นี่ค่ะ
การแก้ไขข้อมูลการจดโดเมน
 1. การแก้ไขข้อมูลการจดโดเมน สำหรับโดเมนเนม .com
  เช่น สถานที่ติดต่อหรือ อีเมล์ ของ Technical contact / Administrative contact หรือ DNS โดยระบบจัดการโดเมน (manage domain name) ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อมูลโดเมน โดยตรงกับ ฐานข้อมูลของ ผู้ให้บริการจดโดเมน หรือ Domain name Registrar

  โดยใช้ user/password ที่ โดเมนเนม.com.co.th แจ้งให้กับท่านผ่านทาง อีเมล์ เมื่อท่านจดโดเมน ในการแก้ไขดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 15-24 ชม. จึงจะเป็นที่รู้จักทั่วไปในอินเตอร์เน็ต

 2. การแก้ไขโดเมนเนม .th
  เช่น โดเมนเนม .co.th, .ac.th, .in.th, .or.th เป็นการยืนยันผ่านอีเมล์ หรือกรอกแบบฟอร์มแก้ไขโดเมนเนม .th

แก้ไขโดเมนเนม .comแก้ไขโดเมนเนม .th
Registrar-Lock โดเมน
Registrar-Lock โดเมน คือสถานะโดเมนที่สามารถใช้ได้ แต่ไม่สามารถถูกย้ายโดเมนจากผู้จดโดเมนหนึ่งถึงผู้ให้บริการ จดโดเมน รายอื่นได้ ซึ่งเป็นวิธีการรักษาความปลอดภัยของโดเมนเนม
คำถามคำตอบโดเมนเนม เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม .th จดโดเมน .com เป็นภาษาไทย
drupal web hosting thai เว็บโฮสติ้งไทย ฟรีโดเมน ฟรี SSL บริการดี ดูแลดี

Web Hosting Plan ใดเหมาะกับคุณ

เลือกเว็บโฮสติ้งที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ เช่น email hosting,เว็บโฮสติ้งและการใช้งานอีเมล์ (Lite hosting plan) , เว็บโฮสติ้งและการใช้งานอีเมล์ +mySQL database (Advance hosting plan), เว็บโฮสติ้งไม่จำกัดโดเมน ไม่จำกัดอีเมล์ /unlimited addon domains (Enterprise hosting plan),เซิฟท์เวอร์ส่วนตัวเสมือนจริง (VPS server)
พิเศษสุดๆ Web Hosting รายปี ฟรี! โดเมนเนม

เหตุผลดีๆ กับการเลือกใช้ hosting
กับ ecomsiam

 • Fast Hosting


  เว็บโฮสติ้ง (WEB HOSTING in thai) ที่มีการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ Datacenter ของ ecomsiam ตั้งอยู่ศูนย์เครือข่ายกลางให้บริการอินเตอร์แบบครบวงจร CAT-IDC ด้วยช่องสัญญาณเชื่อมต่อต่างประเทศความเร็วสูง การใช้งาน Web hosting จึงมีความเสถียรภาพ รองรับการใช้งาน ทั้งจากในประเทศไทย และจากต่างประเทศได้รวดเร็ว

  ฟรี! ติดตั้ง Opensource


  ฟรี!ติดตั้ง โปรแกรม Open source เช่น wordpress, zencart,Magento, Joomla, woocommerce และอื่นๆ

  Expert Support


  ecomsiam บริการ web hosting คุณภาพ มีเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ช่วยดูแลและปัญหาในการใช้งาน ทางด้านเทคนิค

  ท่านสามารถอีเมล์ถึง Support@ecomsiam.com หรือโทรหาเราที่ 02-968-2665 เรามีความยินดีตอบทุกคำถามหรือแก้ไขทุกปัญหาเกี่ยวกับ เว็บโฮสติ้ง (Web hosting) หรือ โดเมนเนม (Domain name)

เว็บโฮสติ้ง ที่มีความปลอดภัย
และน่าเชื่อถือ และฟรี SSL

 • ป้องกันไวรัสจากอีเมล์


  บริการ Web hosting คุณภาพสูง ในราคาไม่สูง"

  web hosting พร้อม ระบบป้องกันไวรัส จากอีเมล์ และระบบกรองอีเมล์ขยะ หรือ spam mail โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม อื่นๆอีก

  Cpanel WHM


  จัดการ Web hosting ของคุณเองด้วย Control panel (cpanel web hosting) ให้คุณจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้อีเมล์ ผ่านระบบคอนโทรลพาเนล ยอดนิยม

  พร้อม feature ที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดอันดับ 1 คือ CPANEL Web hosting manager โดยสามารถจัดการบริหารการใช้ พื้นที่ Disk space, Email accounts, directories, cgi-bin, และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

  รับประกันความพึงพอใจใน 30 วัน

  Web hosting ที่มีการรับประกันความพึงพอใจ ยินดีคืนเงินภายใน 30 วัน หากคุณไม่พึงพอใจ กับการบริการที่คุณกำลังรับภายใน 30 วัน ของการการเปิดบัญชีการใช้งานของคุณ

  เรายินดีคืนเงินให้กับท่าน ในส่วนของ Web Hosting ที่ยังไม่ได้ใช้งาน คุณสามารถตัดสินใจ เลือกใช้ web hosting ได้โดยปราศจากความกังวล

Web hosting คุณภาพ ฟรี SSL

 • ปกป้องและสำรองข้อมูลของคุณ (Data Backup)

  การสำรองข้อมูล (BACKUP) Server ของเรามีระบบ Backup ข้อมูลอัตโนมัติรายวัน และรายสัปดาห์ (Daily Backup /weekly Backup)

  ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ใน Server ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ ให้เชื่อมั่นในการใช้งานได้สูงสุด

  จัดเก็บ Log ตามกฎหมาย


  มั่นใจด้วยระบบจัดเก็บ Log การใช้งาน 90 วัน เป็นไปตามกฎหมาย

  ฟรี! โดเมนเนม

  เว็บโฮสติ้งรายปี ฟรี! โดเมน ฟรี! SSL ตลอดการใช้งาน ในราคาเริ่มต้นเพียง 1,600 บาทต่อปี
  และสำหรับ Advance hosting plan (MySQL) ฟรี! โดเมน ฟรี! SSL เริ่มต้นเพียง 2,200 บาทต่อปี


 

our web hosting server
เยี่ยมชม Data center    Hosting plan   สั่งซื่อเว็บโฮสติ้ง ฟรีโดเมน
ราคา เว็บโฮสติ้ง ฟรีโดเมนเนม ฟรี SSL- web hosting thailand free domain plan
 • จดโดเมน
 • .com 490 บ.
 • .co.th 800 บ.
 • .ac.th 800บ.
ตรวจสอบโดเมน

แนะนำบริการเว็บไซต์สำเร็จรูป

ออกแบบเว็บไซต์สไตล์มืออาชีพ ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป NineNIC.com ฟรี! เว็บไซต์เทมเพลต แสดงผล responsive เว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือ ฟรีโดเมน ฟรี SSL และ สนับสนุนเครื่องมือค้นหาจาก Search engine ราคาเริ่มต้นเพียง 3,300 บ./ปี ฟรี!โดเมน ฟรี SSL พร้อมพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ เริ่มต้นได้ทันที

รายละเอียด เว็บไซต์สำเร็จรูป คลิกที่นี่ค่ะ

ออกแบบเว็บไซต์สไตล์มืออาชีพ
ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป NineNIC.com

 • แสดงผลบนโทรศัพทืมือถือ แทปเล็ต (Responsive website)
 • ไม่ต้องมีความรู้ด้านเทคนิค ในการเขียนเว็บเพจ
 • เว็บไซต์เทมเพลต (Website template) เปลี่ยนสีธีมและใช้งานง่าย
 • สไลด์ส่วนบนของเว็บไซต์ (Header slide image)
 • เครื่องมือจัดการเว็บไซต์ที่ง่าย สะดวก สบาย (Web editor) พร้อม Layout และ Shortcodes
 • Feature พิเศษ ที่ตอบสนองกับทุกความต้องการ เช่น
 • หน้าแรก (HOME PAGE)
 • ข้อความและรูปภาพ (Text and Image)
 • แคตตาล็อกสินค้า (Product Catalog)
 • ฟอร์มสั่งซื้อสินค้า (Order Form)
 • ฟอร์มสอบถามข้อมูล (Inquiry Form)
 • ฟอร์มติดต่อกลับ (Contact us Form)
 • คำถามที่ถามบ่อบ (Frequency Asked Question : FAQ)
 • เชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์อื่นๆ (Link to Other Web)
 • เว็บบอร์ดพร้อมระบบสมาชิก (Web board)
เยี่ยมชมเว็บไซต์สำเร็จรูปเริ่มต้นเว็บไซต์
Copyright © 2018 l webhosting.com.co.th. All rights reserved.
Live chat