เอกสารประกอบการ จดโดเมน .co.TH

จดโดเมน .co.TH สำหรับองค์กรธุรกิจในประเทศไทย

เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม CO.TH

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .CO.TH


จดโดเมน .co.th สำหรับองค์กรธุรกิจในประเทศไทย

การจดทะเบียนโดเมนเนม .co.th สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ
(1) จดทะเบียนโดเมนเนมโดยใช้ชื่อโดเมนเนมจากชื่อขององค์กรธุรกิจ

ชื่อโดเมนเนมจะต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรของท่านได้ และ หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น

เป็นองค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย
โดยใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง(ใช้เอกสารเพียงหนึ่งอย่าง)


หนังสือรับรองบริษัท
ใบ ทค.0401, ใบพค.0401 (ทะเบียนการค้า)
หรือ ใบภ.พ.20 (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

องค์กรต่างประเทศ
จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย


หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ yourdomain.co.th

(2) จดทะเบียนโดเมนเนมโดยใช้ชื่อโดเมนเนม จากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ

- ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร
- องค์กรที่มีเครื่องหมายการค้ามากกว่า 1 ตัว สามารถจดชื่อโดเมนเนม .co.th ได้ตามจำนวนเครื่องหมายการค้านั้น

เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนในประเทศไทย

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน เครื่องหมายบริการ ที่ถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัท ในประเทศไทย

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
รับรองการอนุญาตใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH
หมายเหตุ : จัดส่งเอกสารหลังจากกรอกลงทะเบียนจดโดเมนเนมและส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วค่ะ

ตัวอย่างเอกสารสำหรับจดโดเมนเนม .co.th (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตัวอย่างเอกสารสำหรับจดโดเมนเนม .co.th (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม AC.TH

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .AC.TH

จดโดเมนเนม .ac.th สำหรับสถานศึกษาในประเทศไทย

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .AC.TH มีดังนี้ค่ะ

เอกสารหนังสือจัดตั้งโรงเรียน

กรณีทางโรงเรียนไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้ ให้ทางโรงเรียนออกเอกสารอื่น ดังนี้

ออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด
ระบุที่ตั้งของโรงเรียน
หนังสือรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม (พร้อมทั้งประทับตรา และเซนต์รับรองโดยผู้อำนวยการโรงเรียน)
หมายเหตุ :

- จัดส่งเอกสารหลังจากกรอกลงทะเบียนจดโดเมนเนมและส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วค่ะ

- พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการตัวอย่างเอกสาร :

ตัวอย่างเอกสาร (ตัวอย่างหนังสือรับรอง การจดโดเมนเนม .ac.th) ตัวอย่างเอกสาร (หนังสือรับรองการจดโดเมน .ac.th )เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม OR.TH

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .OR.TH


สามารถจดโดเมน ประเภทนี้ได้ สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร,สมาคม หรือมูลนิธิ

เอกสารที่ใช้ในการจดโเมนเนม

หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้

โปรดแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง
หมายเหตุ :

- จัดส่งเอกสารหลังจากกรอกลงทะเบียนจดโดเมนเนมและส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วค่ะ

- พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการตัวอย่างเอกสาร :

ตัวอย่างเอกสารสำหรับจดโดเมนเนม .or.th ตัวอย่างเอกสารสำหรับจดโดเมนเนม .or.thเอกสารประกอบการจดโดเมนเนม IN.TH

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .IN.TH


สามารถจดโดเมนประเภทนี้ได้ สำหรับบุคคลธรรมดา หรือองค์กรธุรกิจใดๆ

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .in.th นั้น มี 2 รูปแบบคือ


แบบที่ (1) จดทะเบียนโดเมนเนม ในนามองค์กร

ใช้เอกสารหนังสือรับรองบริษัท
ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หรือ ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
หรือ หนังสือรับรององค์กร/club/group

แบบที่ (2) จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล
(อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป)

สำเนาบัตรประชาชน
หรือ สำเนาใบขับขี่
หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว
หมายเหตุ :

- จัดส่งเอกสารหลังจากกรอกลงทะเบียนจดโดเมนเนมและส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วค่ะ

- พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการตัวอย่างเอกสาร :

ตัวอย่างเอกสาร (บัตรประชาชน การจดโดเมนเนม .in.th) ตัวอย่างเอกสารจดโดเมนเนม .in.th (บัตรประชาชน)

ตัวอย่างเอกสารสำหรับจดโดเมนเนม .co.th (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตัวอย่างเอกสารสำหรับจดโดเมนเนม .co.th (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)pdf file เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม .TH

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .TH


PDF file เอกสารที่ใช้ในการจดโเมนเนม .th เรียกดูโดยคลิ๊กที่รูปภาพค่ะ

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.thnic.co.th


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจดโดเมน .TH และการจดโดเมนภาษาไทย .ไทย

การจดโดเมนภาษาไทย .ไทย สำหรับโดเมน .TH


การจดโดเมน .ไทย

การจดโดเมน .ไทยมีวิธีกการจดทะเบียนโดเมนดังนี้


กรณีที่ 1) มีโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th อยู่แล้ว

คุณสามารถจดโดเมน .ไทย ได้
โดยโดเมน .ไทย ที่ท่านจะจดเพิ่มนั้น จะต้องมีชื่อโดเมนที่สอดคล้องกับ ชื่อโดเมน .th ที่ท่านถือครองอยู่

แจ้งจดโดเมน .ไทย ทางแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่นี่ค่ะ


กรณีที่ 2) จดโดเมนใหม่ โดยจดโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th ไปพร้อมกับจดโดเมน .ไทย

คุณสามารถจดโดเมน .ไทย ได้
โดยโดเมน .ไทย ที่ท่านจะจดเพิ่มนั้น จะต้องมีชื่อโดเมนที่สอดคล้องกับ ชื่อโดเมน .th ที่ท่านจะจดทะเบียนู่


โดเมนเนม.com.co.th -ตัวแทนจดโดเมนเนม .th จาก THNIC รับจดโดเมน .ไทย โดยจดโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th ไปพร้อมกับจดโดเมน .ไทย ฟรี จดโดเมน .ไทย
    ตรวจสอบโดเมน icann registrar logo THNIC registrar จดโดเมนเนม .th
จดโดเมน .ไทย โดยจดโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th ไปพร้อมกับจดโดเมน .ไทย ฟรี จดโดเมน .ไทย 
 
โดเมนเนม .th ประเภทต่างๆ และข้อกำหนดการจดโดเมน

ประเภทโดเมนเนม .th ดังต่อไปนี้


โดเมน .co.th .ac.th .or.th .in.th มีข้อกำหนดการตั้งชื่อโดเมนเนม
จะต้องประกอบด้วยอักษรหรือตัวเลข (a-z, 0-9) อย่างน้อย 2 ตัว แต่ไม่เกิน 24 ตัว โดเมนเนม .th

สามารถมีตัวอักษรพิเศษ คือ ยัติภังค์ (เครื่องหมายขีดสั้น ๆ ที่ใช้เชื่อมคำผสมหรืออื่น ๆ (-)) แต่ต้องไม่ใช้ในตอนเริ่มต้นหรือลงท้ายของ โดเมน

นอกจากนี้ โดเมน .th จดทะเบียนนั้น จะต้องเหมือนกับชื่อเต็ม หรือชื่อย่อที่ใช้จดทะเบียนองค์กรมากที่สุด (โดยไม่นำคำหรือตัวอักษรอื่นนอกจากที่ปรากฎ ในชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาใช้ร่วมอยู่ใน โดเมนเนม)

คุณสามารถจดโดเมนภาษาไทย .ไทย ได้


โดยโดเมน .ไทย ที่ท่านจะจดเพิ่มนั้น จะต้องมีชื่อโดเมนที่สอดคล้องกับ ชื่อโดเมน .th ที่ท่านถือครองอยู่

เอกสารประกอบการจดโดเมน .th
ท่านสามารถ จดโดเมน .th ได้ตามเงื่อนไขตามนี้ค่ะ หากตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว สามารถส่งเอกสารตามรายการด้านล่าง มาทาง FAX 02-968-3400 หรืออีเมล์ถึง support@ecomsiam.com ค่ะ

 1. จดโดเมนเนม .co.th
  สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
 2. จดโดเมนเนม .ac.th
  สำหรับสถาบันการศึกษา
 3. จดโดเมนเนม .in.th
  สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป
 4. จดโดเมนเนม .or.th
  สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร

เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม .th

อัตราค่าจดโดเมน .th พร้อมฟรี! จดโดเมนภาษาไทย .ไทย การแก้ไขข้อมูลการจดโดเมน
 1. การแก้ไขข้อมูลการจดโดเมน สำหรับโดเมนเนม .com
  เช่น สถานที่ติดต่อหรือ อีเมล์ ของ Technical contact / Administrative contact หรือ DNS โดยระบบจัดการโดเมน (manage domain name) ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อมูลโดเมน โดยตรงกับ ฐานข้อมูลของ ผู้ให้บริการจดโดเมน หรือ Domain name Registrar

  โดยใช้ user/password ที่ โดเมนเนม.com.co.th แจ้งให้กับท่านผ่านทาง อีเมล์ เมื่อท่านจดโดเมน ในการแก้ไขดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 15-24 ชม. จึงจะเป็นที่รู้จักทั่วไปในอินเตอร์เน็ต

 2. การแก้ไขโดเมนเนม .th
  เช่น โดเมน .co.th, .ac.th, .in.th, .or.th เป็นการยืนยันผ่านอีเมล์ หรือกรอกแบบฟอร์มแก้ไขโดเมน .th


แก้ไขโดเมน .comแก้ไขโดเมน .th


จะนำโดเมนที่จดทะเบียน ไปใช้งานกับเว็บไซต์ได้อย่างไร?
คุณอาจเลือกใช้บริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ หรือ Web hosting จากผู้ให้บริการ เว็บโฮสติ้ง/Web hosting ไทย จากนั้นกำหนดให้โดเมน ของคุณชี้มาที่ IP Address (หรือ DNS - Domain name server) เว็บไซต์ของคุณจึงจะใช้ได้

Web hosting plan คลิ๊กที่นี่ค่ะ

คำถามคำตอบโดเมนเนม เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม .th จดโดเมน .com ,.net เป็นภาษาไทย
ราคา เว็บโฮสติ้ง ฟรีโดเมนเนม ฟรี SSL- web hosting thailand free domain plan
 • จดโดเมน
 • .com 490 บ.
 • .co.th 800 บ.
 • .ac.th 800บ.
ตรวจสอบโดเมน
Copyright © 2018 l webhosting.com.co.th. All rights reserved.
Live chat