จดโดเมนเนม .th

สำหรับองค์กร ธุรกิจ (.co.th) / สถานศึกษา (.ac.th)
องค์กร (.or.th ) / องค์กร ธุรกิจ หรือบุคคลทั่วไป (.in.th)

ป้อนชื่อโดเมนที่คุณต้องการจดทะเบียน หรือโดเมนเนมที่โอนย้ายมาอยู่กับเรา

ตรวจสอบโดเมนได้ที่นี่ค่ะ

1 ป้อนโดเมนภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย 2 เลือกประเภทโดเมนเนม 3 คลิกปุ่ม ค้นหาชื่อโดเมน

# ราคาจดโดเมนเนม .th

ราคาจดโดเมนเนม  Th domain

.co.th, .ac.th, .in.th, .or.th

การจดโดเมนเนม Th domain มีราคาค่าจดโดเมนดังนี้ค่ะ

ตัวอย่างการจดโดเมนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น companyname.co.th / schoolname.ac.th / domainname.in.th / organizationname.or.th

ประเภทโดเมน
domain Extention
จดโดเมน
domain Registation
ย้ายโดเมนมาอยู่กับเรา
Domain Transfer
ฟรี! ชื่อโดเมน ภาษาไทย .ไทย
Free domain
เอกสารประกอบการจดโดเมน
document for resgistration
 
.co.th 800 บ./ปี 800 บ./ปี .ธุรกิจ.ไทย  จดโดเมน .co.th โดยจดโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th ไปพร้อมกับจดโดเมน .ไทย ฟรี จดโดเมน .ธุรกิจ.ไทย เอกสารประกอบการจดโดเมน จดโดเมน
.ac.th 800 บ./ปี 800 บ./ปี .ศึกษา.ไทย  จดโดเมน .ac.th โดยจดโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th ไปพร้อมกับจดโดเมน .ไทย ฟรี จดโดเมน .ศึกษา.ไทย เอกสารประกอบการจดโดเมน จดโดเมน
.in.th 800 บ./ปี 800 บ./ปี .ไทย  จดโดเมน .in.th โดยจดโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th ไปพร้อมกับจดโดเมน .ไทย ฟรี จดโดเมน .ไทย เอกสารประกอบการจดโดเมน จดโดเมน
.or.th 800 บ./ปี 800 บ./ปี .องค์กร.ไทย  จดโดเมน .or.th โดยจดโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th ไปพร้อมกับจดโดเมน .องค์กร.ไทย ฟรี จดโดเมน .องค์กร.ไทย เอกสารประกอบการจดโดเมน จดโดเมน

# แนะนำการจดโดเมนเนม .ไทย

การจดโดเมนภาษาไทย .ไทย สำหรับ โดเมน .TH

จดโดเมน .ไทย โดยจดโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th ไปพร้อมกับจดโดเมน .ไทย ฟรี จดโดเมน .ไทย

ecomsiam.com เป็นตัวแทนการจดทะเบียนโดเมนเนม .th จากผู้ดูแลการจดโดเมนในไทยคือ THNIC บริษัทรับจดโดเมนภาษาไทย .ไทย สำหรับจดโดเมนภาษาไทย .co.th, .ac.th .in.th .or.th มีรายละเอียดการจดโดเมนดังนี้ค่ะ

การจดโดเมน .ไทย

การจดโดเมน .ไทยมีวิธีการจดทะเบียนโดเมนดังนี้

กรณีที่ 1) มีโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th อยู่แล้ว

คุณสามารถจดโดเมนภาษาไทย .ไทย ได้
โดยโดเมน .ไทย ที่ท่านจะจดเพิ่มนั้น จะต้องมีชื่อโดเมนที่สอดคล้องกับ ชื่อโดเมน .th ที่ท่านถือครองอยู่

แจ้งจดโดเมน .ไทย ฟอร์มออนไลน์ได้ที่นี่ค่ะ

กรณีที่ 2) จดโดเมนใหม่ โดยจดโดเมนภาษาอังกฤษ .th พร้อมกับจดโดเมน .ไทย

คุณสามารถจดโดเมน .ไทย ได้
โดยโดเมน .ไทย ที่ท่านจะจดเพิ่มนั้น จะต้องมีชื่อโดเมนที่สอดคล้องกับ ชื่อโดเมน .th ที่ท่านจะจดทะเบียน

โดเมนเนม.ecomsiam.com -ตัวแทนจดโดเมนเนม .th จาก THNIC รับจดโดเมน .ไทย โดยจดโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th ไปพร้อมกับจดโดเมน .ไทย ฟรี จดโดเมน .ไทย

จดโดเมน .ไทย โดยจดโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th ไปพร้อมกับจดโดเมน .ไทย ฟรี จดโดเมน .ไทย

คุณสามารถจดโดเมนเนมประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ค่ะ องค์กรธุรกิจ จดโดเมนเนม .co.th และ .ธุรกิจ.ไทย /สถานศึกษา จดโดเมนเนม .ac.th และ .ศึกษา.ไทย / บริษัท องค์กรและบุคคล จดโดเมนเนม .in.th และ .ไทย / องค์กรต่างๆ ที่ไม่แสวงหากำไร จดโดเมนเนม .or.th และ .องค์กร.ไทย

การจดโดเมนเนม .co.th

หรือ .ธุรกิจ.ไทย

โดเมนเนม .co.th สำหรับองค์กรธุรกิจในประเทศไทย สำหรับบุคคลผู้ประกอบธุรกิจ ได้แก่

 1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 2. บุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
 3. รัฐวิสาหกิจ
 4. บุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง พาณิชย์
 5. นิติบุคคลหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ สามารถแต่งตั้งตัวแทนผู้รับ มอบอำนาจให้ถือครองชื่อโดเมนโดยตัวแทนต้องเป็นบุคคลตามข้อ (1) หรือ (2)

เอกสารจดโดเมน .co.th หรือ .ธุรกิจ.ไทย

การจดทะเบียนโดเมนเนม .co.th สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

(1) จดทะเบียนโดเมนเนมโดยใช้ชื่อโดเมนเนมจากชื่อขององค์กรธุรกิจ

องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง (ใช้เอกสารเพียงหนึ่งอย่าง)

 1. หนังสือรับรองนิติบุคคล (บริษัท)
 2. เอกสาร ทค.0401 หรือ พค.0401 (ทะเบียนการค้า)
 3. หรือ เอกสาร ภ.พ.20 (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 4. ภ.พ.01 (ใบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องได้รับการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่)
 5. ใบ ภ.พ.09 (ใบคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 6. หนังสือบริคณห์สนธิ (ต้องได้รับการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่)
 7. หนังสือรับรองที่รับรองโดยนิติบุคคลต่างประเทศ
 8. *** คุณสามารถแจ้งเลขทะเบียนพาณิชย์ของบริษัท แทนการใช้เอกสารได้

องค์กรต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย

 1. หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 2. หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
 3. หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
 4. รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
 5. รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ yourdomain.co.th

คลิ๊กที่แต่ละประเภทโดเมนเนมด้านล่าง เพื่อเรียกดูรายละเอียดค่ะ

ตัวอย่างเอกสารจดโดเมน .co.th หรือ .ธุรกิจ.ไทย

(2) จดทะเบียนโดเมนเนมโดยใช้ชื่อโดเมนเนม จากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ

- ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร

- องค์กรที่มีเครื่องหมายการค้ามากกว่า 1 ตัว สามารถจดชื่อโดเมนเนม .co.th ได้ตามจำนวนเครื่องหมายการค้านั้น

เอกสารที่ใช้ จดโดเมน ด้วยเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนในประเทศไทย

 1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 2. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายร่วม
 3. หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน เครื่องหมายบริการ ที่ถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย
 4. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง, หนังสือรับรองโดยผู้ถือครองเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัท ในประเทศไทย

 1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 2. หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
 3. รับรองการอนุญาตใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH

หมายเหตุ : คุณสามารถจัดส่งเอกสาร หลังจากกรอกลงทะเบียนจดโดเมนเนมและส่งแบบฟอร์มจดทะเบียนโดเมนเนม เรียบร้อยแล้วค่ะ

ไฟล์ตัวอย่างเอกสารจดโดเมน .co.th

หนังสือสำคัญ แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (pdf)

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ (pdf)

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง (pdf)

หนังสือรับรองโดยผู้ถือครองเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ (pdf)

เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม .co.th

การจดโดเมนเนม .ac.th

หรือ .ศึกษา.ไทย

โดเมนเนม .ac.th สำหรับสถานศึกษา (ในประเทศไทย) ที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่า

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .AC.TH มีดังนี้ค่ะ

 1. ประกาศจัดตั้งสถานศึกษา หรือ ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา

กรณีเอกสาร จัดตั้งสถานศึกษาของรัฐสูญหาย

หรือกรณีทางโรงเรียน ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้ ให้ทางโรงเรียนออกเอกสารอื่น ดังนี้

สามารถใช้หนังสือที่ออกโดย ผู้อำนวยการ หรือผู้มีอำนาจลงนามของสถานศึกษา (พร้อมทั้งประทับตรา และเซนต์รับรอง โดยผู้อำนวยการโรงเรียน) เพื่อแจ้งขอจดทะเบียนชื่อโดเมน ซึ่งหนังสือต้องมีใจความสำคัญ ดังนี้

(1) ชื่อโดเมน
(2) ชื่อสถานศึกษา
(3) ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด
(4) ที่ตั้งของสถานศึกษา

หมายเหตุ :

- คุณสามารถจัดส่งเอกสารหลังจากกรอกลงทะเบียนจดโดเมนเนมและส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วค่ะ

- พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ มาที่ support@ecomsiam.com หรือ Line id : @ecomsiam หรือ ติดต่อเรา โดยคลิกที่นี่ค่ะ

ไฟล์ตัวอย่างเอกสารจดโดเมน .ac.th

ตัวอย่างเอกสาร หนังสือรับรองการจดโดเมน .ac.th

ตัวอย่างเอกสาร สำเนาหนังสือจัดตั้งสถานศึกษา (pdf)

ตัวอย่างเอกสาร หนังสือรับรองขอจดทะเบียนชื่อโดเมน (pdf)

เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม .ac.th


การจดโดเมนเนม .in.th

หรือ .ไทย

โดเมนเนม .in.th สำหรับองค์กรทุกประเภทตามกฎหมายไทย หรือบุคคลสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่มี ใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย ในส่วนบุคคลธรรมดาที่หย่อนความสามารถ เช่น ผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอม จากผู้แทนที่มีอำนาจตามกฎหมาย

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .IN.TH มีดังนี้ค่ะ

ตัวอย่างเอกสารประกอบการจดโดเมน .in.th หรือ .ไทย (ใช้เอกสารเพียง 1 อย่าง)

กรณีที่ 1. สำหรับองค์กร

 • ใช้หนังสือแจ้งขอจดทะเบียนชื่อโดเมน ลงนามโดยผู้บริหารองค์กร
 • ใช้เอกสารหนังสือรับรองบริษัท
 • ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • หรือ ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
 • หรือ หนังสือรับรององค์กร/club/group

หนังสือแจ้งขอจดทะเบียนชื่อโดเมน ลงนามโดยผู้บริหารองค์กร (pdf)


กรณีที่ 2. จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล

ใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง (สำเนา)

 • บัตรประชาชน
 • บัตรประจำตัวข้าราชการ
 • ใบอนุญาตขับรถ
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงาน (work permit)

หมายเหตุ :

- คุณสามารถจัดส่งเอกสาร หลังจากกรอกลงทะเบียนจดโดเมนเนมและส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วค่ะ

- พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ

บัตรประชาชน (pdf)

บัตรประจำตัวข้าราชการ (pdf)

บัตรประจำตัวข้าราชการ (pdf)

ใบอนุญาตขับรถ (pdf)

หนังสือเดินทาง (pdf)

ใบอนุญาตทำงาน (work permit) (pdf)

เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม .in.th


การจดโดเมนเนม .or.th

หรือ .องค์กร.ไทย

โดเมนเนม .or.th สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น สมาคม มูลนิธิสภาวิชาชีพ ศาสนสถาน องค์การมหาชน องค์กรอิสระ สหกรณ์ พรรคการเมือง สถานฑูต หอการค้า ชมรม โครงการเพื่อสังคม หรือ องค์กร ระหว่างประเทศที่มีสาขา หรือตัวแทนในประเทศไทย เป็นต้น

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .OR.TH มีดังนี้ค่ะ

ตัวอย่างเอกสารจดโดเมน .or.th หรือ .องค์กร.ไทย (ใช้เอกสารเพียง 1 อย่าง)

ใช้เอกสาร ใบอนุญาตหอการค้า ใบอนุญาตสมาคมการค้า ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์กร

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้

โปรดแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

ใบอนุญาตหอการค้า (pdf)

หมายเหตุ :

- คุณสามารถจัดส่งเอกสาร หลังจากกรอกลงทะเบียนจดโดเมนเนมและส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วค่ะ

- พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ

ใบอนุญาตสมาคมการค้า (pdf)

ใบอนุญาตทำงาน (work permit) (pdf)

ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์กร (pdf)

เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม .or.th

เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม co.th

เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม .co.th สำหรับองค์กรธุรกิจ

ใฃ้เอกสารเพียง 1 อย่าง

*** คุณสามารถแจ้งเลขทะเบียนพาณิชย์ของบริษัท แทนการใช้เอกสารได้


ตัวอย่างเอกสารจดโดเมน .co.th หรือ .ธุรกิจ.ไทย

จดทะเบียนโดเมนเนมโดยใช้ชื่อโดเมนเนม จากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ

- ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร และองค์กรที่มีเครื่องหมายการค้ามากกว่า 1 ตัว สามารถจดชื่อโดเมนเนม .co.th ได้ตามจำนวนเครื่องหมายการค้านั้น

ไฟล์ตัวอย่างเอกสารจดโดเมน .co.th (เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ) ใฃ้เพียง 1 อย่าง

เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม ac.th

โดเมนเนม .ac.th สำหรับสถานศึกษา (ในประเทศไทย) ที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่า

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .AC.TH มีดังนี้ค่ะ

ตัวอย่างเอกสาร :

ตัวอย่างเอกสาร หนังสือรับรองการจดโดเมน .ac.th

ไฟล์ตัวอย่างเอกสารจดโดเมน .ac.th

เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม in.th

โดเมนเนม .in.th สำหรับองค์กรทุกประเภทตามกฎหมายไทย หรือบุคคลสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่มี ใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย ในส่วนบุคคลธรรมดาที่หย่อนความสามารถ เช่น ผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอม จากผู้แทนที่มีอำนาจตามกฎหมาย

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .IN.TH มีดังนี้ค่ะ

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .in.th นั้น มี 2 รูปแบบคือ

ตัวอย่างเอกสารประกอบการจดโดเมน .in.th หรือ .ไทย (ใช้เอกสารเพียง 1 อย่าง)

กรณีที่ 1. สำหรับองค์กร

กรณีที่ 2. จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล

ใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง (สำเนา)

เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม .or.th

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .OR.TH หรือ .องค์กร.ไทย

สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น สมาคม มูลนิธิสภาวิชาชีพ ศาสนสถาน องค์การมหาชน องค์กรอิสระ สหกรณ์ พรรคการเมือง สถานฑูต หอการค้า ชมรม โครงการเพื่อสังคม หรือ องค์กร ระหว่างประเทศที่มีสาขา หรือตัวแทนในประเทศไทย เป็นต้น

ตัวอย่างเอกสารจดโดเมน .or.th หรือ .องค์กร.ไทย

ใช้เอกสาร ใบอนุญาตหอการค้า ใบอนุญาตสมาคมการค้า ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์กร กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้ โปรดแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

จดโดเมน .com 490 บ. .co.th 800 บ. .ac.th 800 บ. icann registrar logo THNIC registrar จดโดเมนเนม .th

ตรวจสอบโดเมน

เลือกโดเมนเนม /Domain name ของคุณ

ecomsiam.com เป็นตัวแทนจดทะเบียนโดเมนเนม ICAN Registrar คือ TUCOW (Opensrs), OnlineNIC และ WEBNIC

โดเมนเนม.ecomsiam.com-เป็นตัวแทนจดโดเมนจาก ICANN REGISTRAR   โดเมนเนม.ecomsiam.com -ตัวแทนจดโดเมนจาก tucows   โดเมนเนม.ecomsiam.com -ตัวแทนจดโดเมนจาก onlinenic  โดเมนเนม.ecomsiam.com -ตัวแทนจดโดเมนจาก webnic

บริการจดโดเมนเนมภาษาอังกฤษ .com .net .org .info .biz .tv และจดโดเมนภาษาไทย .com,.net โดยจดโดเมนของท่านกับ ICAN (Accredited ICAN registrar)
ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการจดโดเมนของโลก มีระบบล็อกอินผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับ จัดการโดเมนเนม (Manage domain name) ท่านจึงเชื่อมั่นได้ว่า" โดเมนเนม ที่ท่านจดทะเบียน ท่านจะเป็นเจ้าของ อย่างถูกต้อง 100%"

บริการ จดโดเมนเนม .com

บริษัทเป็นตัวแทนการจดทะเบียนโดเมนเนม กับ ICAN Registrar คือ TUCOW (Opensrs),OnlineNIC และ WEBNIC

จดโดเมน_domain .com icann logoจดโดเมน_domain .com จดโดเมน_domain .com-webnic logoจดโดเมน_domain .com-webnic logo

บริการรับจดโดเมนเนม .com .net .org .info .biz .tv พร้อมระบบ User/ password สำหรับจัดการโดเมน หรือ Manage domain

ท่านจึงเชื่อมั่นได้ว่า" โดเมนเนมที่ท่านจดทะเบียน ท่านจะเป็นเจ้าของอย่างถูกต้อง 100%"

จดโดเมน .com ราคา 490 บ./ปี

จดโดเมน คลิ๊กที่นี่ค่ะ

บริการจดโดเมนเนมในไทย .th

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ THNIC (Thnic Authorized reseller)

จดโดเมนในไทย จด .th เราเป็นตัวแทนรับจดทะเบียนโดเมน .th - thnic authorize reseller domain

บริการรับจดโดเมน . TH ในไทย ในชื่อโดเมนเนม .co.th, .ac.th .in.th และ .or.th กับ "THNIC ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการ จดโดเมนเนม .th ในประเทศไทย"

จดโดเมน .co.th/.ac.th/.in.th/.or.th ราคา 800 บ./ปี

จดโดเมน .th คลิ๊กที่นี่ค่ะ

# ราคาจดโดเมน .com

ราคาจดโดเมนเนม ชื่อโดเมนเป็นภาษาอังกฤษ  TLDs : .com, .net, .org, .info, .biz

การจดโดเมนเนม TLD (top-level domain) .com, .net, .org, .info, .biz มีราคาค่าจดโดเมนดังนี้ค่ะ

ตัวอย่างการจดโดเมนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น companyname.com / companyname.net

ประเภทโดเมน
domain Extention
จดโดเมน
domain Registation
ย้ายโดเมนมาอยู่กับเรา
Domain Transfer
ระบบจัดการโดเมนและ DNS
Manage domain
ปกปิดข้อมูล Whois
(Whois Privacy)
 
.com 490 บ./ปี 490 บ./ปี
จดโดเมน
.net 490 บ./ปี 490 บ./ปี
จดโดเมน
.org 490 บ./ปี 490 บ./ปี
จดโดเมน
.info 490 บ./ปี 490 บ./ปี
จดโดเมน
.biz 800 บ./ปี 800 บ./ปี
จดโดเมน

# ราคาจดโดเมนภาษาไทย .com

ราคาจดโดเมนภาษาไทย  TLDs : .com, .net

การจดโดเมนภาษาไทย TLD (top-level domain) .com .net มีราคาจดโดเมนดังนี้ค่ะ

ตัวอย่างการจดโดเมนภาษาไทย เช่น ชื่อโดเมนของคุณ.com / ชื่อโดเมนของคุณ.net

Protect Your Privacy

ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และองค์กร ด้วยWHOIS ของโดเมนเนมของคุณ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มใด ๆ !

ช่วยปกป้องคุณให้ห่างจากสแปมเมล์, ฟิชชิ่งเและการตลาดทางโทรศัพท์

หมายเหตุ: Protect Your Privacy เป็นบริการสำหรับ โดเมนเนม .com .net .org .info .biz
ไม่รวมถึง โดเมนเนม .th

Customer Support

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ยินดีให้คำปรึกษา และดูแลตอบปัญหาการใช้งาน หากคุณมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเราโทร 02-9682665 ,02 968 3399 หรืออีเมล์ support@ecomsiam.com หรือ Line id : @ecomsiam ค่ะ

จดโดเมน ฟรี url forwarding จดโดเมน ฟรี! email forwarding จดโดเมน ฟรี! DNS-DIY จดโดเมน ฟรี! protect your privacy จดโดเมนสิทธิ์เป็นของคุณ 100%

จดโดเมน .com 490 บ. .co.th 800 บ. .ac.th 800 บ. icann registrar logo THNIC registrar จดโดเมนเนม .th

ตรวจสอบโดเมน
แนะนำ

การจดโดเมนภาษาไทย สำหรับ .com .net

แนะนำการจดโดเมนภาษาไทย สำหรับ .com .net ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ ในการจดโดเมน

คุณสามารถจดโดเมนเป็นชื่อภาษาไทย ซึ่งมีรูปแบบการจดเป็น Punycode

ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ชื่อโดเมน เป็นตัวแทนที่รับรู้ได้ทั่วโลก หรือ IDNs - International Domain Names ประกอบด้วยชุดตัวอักษร A-Z, 0-9

ในการจดโดเมนภาษาไทยจะมีการแปลงโดเมนเนมเป็นรหัส Punycode เสียก่อน

ตัวอย่างเช่น เมื่อเราจดโดเมน

เว็บไซต์สำเร็จรูปไทย.com

---> Punycode ที่ใช้ในการจดโดเมนคือ

xn--82cf4ajlj4ceb8azbyg8d2dg3dk5bi9gwa.com


ใช้บริการเว็บโฮสติ้ง รายปีทุกแพคเกจ ฟรีจดโดเมน

หรือ ต่ออายุโดเมน ตลอดการใช้งาน

web hosting ใช้บริการโฮสต์รายปี ทุกแพคเกจ ฟรีจดโดเมน หรือต่ออายุโดเมน ตลอดการใช้งาน

รายละเอียด web hosting ฟรีโดเมน

web hosting ฟรีโดเมน-lite plan ใช้บริการโฮสต์รายปี ทุกแพคเกจ ฟรีจดโดเมน หรือต่ออายุโดเมน ตลอดการใช้งาน web hosting ฟรีโดเมน-advance plan ใช้บริการโฮสต์รายปี ทุกแพคเกจ ฟรีจดโดเมน หรือต่ออายุโดเมน ตลอดการใช้งาน
web hosting ฟรีโดเมน-advance plan-ใช้บริการโฮสต์รายปี ทุกแพคเกจ ฟรีจดโดเมน หรือต่ออายุโดเมน ตลอดการใช้งาน ฟรีติดตั้ง open source software

แนะนำ Linux web hosting

ติดตั้ง Opensource ได้หลากหลาย

สามารถใช้งาน กับ Script เช่น php,html,css,java และ MySQL Database

แนะนำ Linux webhosting thailand เว็บโฮสติ้ง ไทย - mysql database   แนะนำ Linux webhosting thailand เว็บโฮสติ้ง ไทย - php และ mysql database

และการใช้งาน forum, WordPress,Joomla, Postnuke, smf(simple machines forum), magento *, oscommerce, Zencart, opencart และอื่นๆ อีกมากมาย

* magento : ติดตั้งใช้กับ VPS server ขึ้นไป

wordpress web hosting thai joomla web hosting thai Postnuke web hosting thai smf-simple-machines-forum web hosting thai magento web hosting thai oscommerce web hosting thai zencart web hosting thai opencart web hosting thai

ฟรีติดตั้ง! Open source wordpress zencart opencart joomla Software

เว็บโฮสติ้ง ฟรีโดเมน

# Web hosting Plan ใดเหมาะกับคุณ

Web hosting Plan ใดเหมาะกับคุณ

เลือกเว็บโฮสติ้งที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ เช่น email hosting,เว็บโฮสติ้งและการใช้งานอีเมล์ (Lite hosting plan), เว็บโฮสติ้งและการใช้งานอีเมล์ +mySQL database (Advance hosting plan), เว็บโฮสติ้งไม่จำกัด Addon โดเมน ไม่จำกัดอีเมล์ (Enterprise hosting plan),เซิฟท์เวอร์ส่วนตัวเสมือนจริง หรือ VPS server

email hosting

email hosting - 10 email user /ไม่จำกัด Bandwidth /พื้นที่มาก10 GB ยอดนิยม Email hosting 1 email user /ไม่จำกัด Bandwidth /พื้นที่มาก 10 GB คุ้มค่าสุดๆ

 

Email hosting

1 email user /ไม่จำกัด Bandwidth /พื้นที่มาก 10 GB คุ้มค่าสุดๆ

คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

email hosting Big mail

email hosting Big Data - 20 email user /ไม่จำกัด Bandwidth /พื้นที่มาก 20 GB ยอดนิยม Email hosting Big mail 20 email user /ไม่จำกัด Bandwidth /พื้นที่มาก 20 GB ยอดนิยม

 

Email hosting Big Mail

20 email user /ไม่จำกัด Bandwidth /พื้นที่มาก 20 GB ยอดนิยม

คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

email hosting - 10 email user /ไม่จำกัด Bandwidth /พื้นที่มาก10 GB ยอดนิยม ติดต่อเรา โทร. หาเราตอนนี้เลย 02-9682665 หรือ Line : @ecomsiam หรือ email : support@ecomsiam.com

 

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.หาเราตอนนี้เลย 02-9682665 /02-968-3399 / Line : @ecomsiam ค่ะ

คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

Web Hosting เพื่อจัดทำเว็บไซต์ และใช้งานอีเมล์

Webbase email

web mail roundcube web hosting ฟรีโดเมน ฟรี SSL เว็บโฮสติ้งไทย web hosting thailand web mail horde web hosting ฟรีโดเมน ฟรี SSL เว็บโฮสติ้งไทย web hosting thailand

ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ IMAP และ POP3 EMAIL

สามารถใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ IMAP และ POP3 EMAIL - Outlook สามารถใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ IMAP และ POP3 EMAIL - mozilla thunderbird สามารถใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ IMAP และ POP3 EMAIL - ใช้งานบนโทรศัพท์ มือถือ android สามารถใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ IMAP และ POP3 EMAIL - ใช้งานบนโทรศัพท์ มือถือ apple ios

เว็บโฮสติ้งที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ

Linux web hosting thailand เว็บโฮสติ้งไทย ฟรี โดเมน ฟรี SSL บริการติดตั้ง ฟรี free open source software installation mysql logo web hosting thailand เว็บโฮสติ้งไทย ฟรี โดเมน ฟรี SSL บริการติดตั้ง ฟรี free open source software installation php logo web hosting thailand เว็บโฮสติ้งไทย ฟรี โดเมน ฟรี SSL บริการติดตั้ง ฟรี cpanel web hosting thailand บริการติดตั้ง ฟรี free ฟรีโดเมน ฟรี SSL สำรองข้อมูลรายวัน และรายสัปดาห์ daily backup web hosting thailand เว็บโฮสติ้งไทย ฟรี โดเมน ฟรี SSL อีเมล์ปลอดไวรัส web hosting thailand-virus-protection for email web hosting thailand เว็บโฮสติ้งไทย ฟรี โดเมน ฟรี SSL บริการติดตั้ง กรองอีเมล์ขยะ หรือ Spam mail filter for email web hosting thailand เว็บโฮสติ้งไทย ฟรี โดเมน ฟรี SSL บริการติดตั้ง บริการลูกค้าดี ดูแลดี customer support web hosting thailand เว็บโฮสติ้งไทย ฟรี โดเมน ฟรี SSL บริการติดตั้ง รับประกันความพึงพอใจ ยินดีคืนเงินภายใน 30 วัน web-hosting-thailand-money back in 30 days web hosting thai บริการติดตั้ง ฟรี free ฟรีโดเมน ฟรี SSL web hosting รายปี ฟรีโดเมน web hosting thailand เว็บโฮสติ้งไทย ฟรี โดเมน ฟรี SSL บริการติดตั้ง ฟรี ปลอดภัยด้วย SSL certificate - web hosting ฟรีโดเมน web hosting thailand เว็บโฮสติ้งไทย ฟรี โดเมน ฟรี SSL บริการติดตั้ง ฟรี